Zprostředkovatel

Neposkytujeme radu dle §85 zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. 


Zákonné informace o zprostředkovateli a právech klientů uvedené níže je možné také stáhnout v souboru pdf zde. 


Informace týkající se zprostředkovatele spotřebitelského úvěru a záznam z jednání

Vážená paní, vážený pane,

podle ust. § 93 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru(dále jen"Zákon o spotřebitelském úvěru") je naší povinností poskytnout Vám níže uvedené informace stanovené tímto zákonem.

Vaše identifikace:

Jméno a příjmení:

Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, uveďte datum narození a pohlaví):

Místo narození (město, stát):

Průkaz totožnosti

Druh/číslo:

Platnost od/do:

Vydal stát/orgán:

Adresa trvalého pobytu:

Občanství:

Telefon:

Email:

Jste politicky exponovanou osobou?[1] (v případě, že ano, uveďte navíc zdroj původu svého majetku)

ANO NE

________________

ANO NE

________________

Společnost HYPOASISTENT s.r.o., IČ: 246 63 794, se sídlem Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164402 (dále jen "HYPOASISTENT") na základě smluv o zprostředkování úvěrů s předními bankami a stavebními spořitelnami v ČR, pro výše uvedené klienty vyřizuje spotřebitelské úvěr(y) či úvěr(y) ze stavebního spoření. Banky / stavební spořitelny mohou v průběhu schvalování těchto úvěru nahlížet do informací týkajících se klientů do BRKI a NRKI (Bankovní a nebankovní registr klientských informací).

Vázaný zástupce (vymezen níže) spolupracuje na základě smlouvy s HYPOASISTENT a vyřizuje úvěrové případy jednotlivých klientů. Vázaný zástupce je osobou, jež zkompletuje klientovu složku daného produktu pro příslušnou banku / stavební spořitelnu.

Rád bych Vám poskytl(a) následující informace dle Zákona o spotřebitelském úvěru. Jsem vázaným zástupcem a zastupuji společnost HYPOASISTENT, která je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů. Naše kontaktní informace naleznete níže.

Jak vázaný zástupce, tak i samostatný zprostředkovatel, mají zákonnou povinnost být zapsáni v registru, který vede Česká národní banka (ČNB). V tomto registru máte možnost ověřit si naše oprávnění a registrační číslo. Registr je veřejně dostupný na internetové adrese www.cnb.cz.

Pro ověření můžete postupovat následujícím způsobem:

  • Najedete na stránky www.cnb.cz,
  • v horní liště naleznete sekci "Dohled a regulace",
  • vlevo naleznete ve sloupci sekci "Seznamy a evidence",
  • pokračujete na stránku "Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu",
  • vlevo naleznete sekci "Přímé vyhledávání",
  • na stránce "Přímé vyhledávání" vyplníte údaje požadovaného subjektu.

Při našem dalším jednání Vám na základě svých odborných znalostí a dovedností pomohu dospět ke správnému rozhodnutí, pokud jde o volbu odpovídajícího spotřebitelského úvěru. Dám Vám k dispozici relevantní informace, ale konečné rozhodnutí bude výhradně na Vás. Informace, které ode mě obdržíte, budou mít podobu doporučení a nebudou radou ve smyslu § 85 Zákona o spotřebitelském úvěru.

Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru nesmí být podle Zákona o spotřebitelském úvěru svázána s jakoukoli doplňkovou službou. Sděluji Vám, že za zprostředkování spotřebitelského úvěru nesmím přijmout odměnu či pobídku od Vás a zároveň od poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo od třetí osoby. Služby, které Vám poskytnu v rámci zprostředkování spotřebitelského úvěru, Vám poskytnu bezplatně. Odměnu obdržím prostřednictvím společnosti HYPOASISTENT od poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Pokud se moje činnost ve vztahu k Vám bude týkat zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení, potom výše odměny zprostředkovatele bude uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých podle § 94 Zákona o spotřebitelském úvěru. Máte právo si vyžádat údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovávám.

Pokud nebudete s mou činností ve věci zprostředkování spotřebitelského úvěru pro Vás spokojen(a), máte možnost využít interního mechanismu společnosti HYPOASISTENT pro vyřizování stížností. Podrobnější informace na www.hypoasistent.cz/reklamacni-rad.

Pokud mezi námi dojde k nějakému sporu, není jedinou možností řešit takový spor soudní cestou. Z Vašeho podnětu lze takové případné spory řešit prostřednictvím finančního arbitra. Finanční arbitr je mimosoudní orgán řešení sporů, který rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi. Řízení se zahajuje na návrh spotřebitele; finanční instituce není oprávněna podat k finančnímu arbitrovi návrh na zahájení řízení proti svému zákazníkovi. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Další informace včetně kontaktních informací naleznete na internetových stránkách finančního arbitra https://www.finarbitr.cz.

Orgánem dohledu pro oblast zprostředkování spotřebitelských úvěru je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03.

Kontaktní údaje samostatného zprostředkovatele:

název společnosti: HYPOASISTENT s.r.o.

sídlo: Sokolovská 81/55, 186 00 Praha 8

IČ: 246 63 794

tel.: (+420) 608 444 080, (+420) 222 982 557

e-mail: info@hypoasistent.cz

web: www.hypoasistent.cz

registrační číslo u ČNB: 246 63 794

Kontaktní údaje vázaného zástupce:

jméno: Ing. Radek Pugner

adresa: Ruských zajatců 18, 435 33 Louka u Litvínova

tel.: 605 149 000

email: ing.pugner@email.cz

registrační číslo u ČNB: 631 22 651

Záznam z jednání a z kontroly:

Typ spotřebitelského úvěru:

na bydlení jiný než na bydlení

Účel a zamýšlená povaha obchodu:

Bližší specifikace potřeb a požadavků klienta:

(např. výše úvěru, splatnost, preference klienta, základní ukazatele finanční situace klienta)

Zdroj vlastních peněžních prostředků:

(Vázaný zástupce údaje přiměřeně ověřuje např. z výpisů z bankovního účtu, daňového přiznání apod.)

z pravidelného zdroje: ze zaměstnání z podnikání jiné __________

měsíčně do 20 tis. Kč 20 - 60 tis. Kč nad 60 tis. Kč

z nepravidelného zdroje: dědictví z prodeje _______ jiné ________

Doporučení pro klienta:

(doporučené varianty financování a důvody)

Svým podpisem níže potvrzujete, že Vám byly poskytnuty informace v rozsahu výše uvedeném, že jste obsahu porozuměli a s obsahem souhlasíte, že potvrzujete pravdivost uvedených údajů a na důkaz toho připojujete svůj podpis:

Datum a místo:

Podpis klientů:


[1] Politicky exponovanou osobou je podle §4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb. v platném a účinném znění. Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem nebo která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci, a osoby jí blízké, společníci nebo skuteční majitelé stejné právnické osoby. Postavení politicky exponované osoby platí nejenom po dobu výkonu funkce, ale ještě další rok.